Padel - Sut i Archebu

Darllenwch y dudalen hon cyn clicio drwodd i'r system archebu* (yn agor mewn tab newydd).

Rhaid i chi fod yn Aelod i Archebu

Mae cyrtiau archebu yn gyfyngedig i aelodau Canolfan Padel Cymru. Fodd bynnag, gallwch ymuno â Sesiynau Blasu Padel a Sesiynau Hyfforddi Grŵp heb fod yn aelod - Gwybodaeth am Sesiynau Grŵp.

Neidiwch i wybodaeth am archebu; Penwythnos Arbennig y Teulu; Dim ond pasio drwodd?.

Aelodaeth

Mae aelodaeth o Ganolfan Padel Cymru ar gael yn flynyddol, yn chwarterol neu'n fisol.. Costau aelodaeth blynyddol £80 y flwyddyn (gellir ei dalu mewn rhandaliad misol o £7 pcm - cyfanswm yn daladwy £84 y flwyddyn - £4 yn fwy na thaliad untro), tra bod aelodaeth Chwarterol yn costio £30 am 90 diwrnod ac aelodaeth fisol yn £12. Rhaid cofrestru ar y system archebu* (yn agor mewn tab newydd) yn gyntaf ac yna gellir prynu aelodaeth.

Mae aelodaeth cyplau (dau oedolyn yn yr un cyfeiriad) yn costio £120 y flwyddyn (gellir ei dalu mewn rhandaliad misol o £410 pcm), £45 am 90 diwrnod a £18 am 30 diwrnod. Rhaid i bob aelod gofrestru ar y system archebu* (yn agor mewn tab newydd) cyn prynu aelodaeth.

Sylwer: Os dymunwch dalu trwy danysgrifiad misol, darllenwch y ddogfen 'Talu'n Fisol' ar system Acebook cyn ymuno. Mae dogfennau wedi'u lleoli trwy glicio ar y gloch hysbysu ar y dde uchaf.

Sylwch na allwn gynnig aelodaeth teulu neu blentyn. Cynlluniwyd y cyfleuster i fod yn gwbl awtomataidd ac, fel y cyfryw, nid oes ganddo staff yn bresennol. Ni chaniateir i blant dan oed ysgol uwchradd chwarae heb oruchwyliaeth uniongyrchol oedolyn oni bai ei fod yn rhan o sesiwn grŵp a drefnir yn benodol ar gyfer plant. Gall plant oed ysgol uwchradd chwarae heb oruchwyliaeth uniongyrchol oedolyn, ond mae'n rhaid i oedolyn cyfrifol sy'n cymryd cyfrifoldeb llawn am ymddygiad a gweithredoedd y plant archebu'r cyrtiau. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ffioedd gwestai felly, cyn belled â bod yr oedolyn sy'n goruchwylio/cyfrifol yn aelod, nid oes tâl ychwanegol (yn ychwanegol at ffi'r cwrt) i blant chwarae. Mae gennym racedi i fenthyg sy’n addas i blant (am ddim) mewn dau faint ar gyfer plant o ~5 oed.

Mae aelodaeth yn rhoi hawliau archebu i chi (h.y. Gallwch archebu cwrt) a gostyngiadau ar rai digwyddiadau, sesiynau a nwyddau – mae’n gwneud hynny ond ddim i ddarparu mynediad am ddim i’r cyrtiau ‘talu am chwarae’. Gweler ein Telerau ac Amodau aelodaeth sydd ar gael trwy'r system archebu* (yn agor mewn tab newydd) adran dogfennau. Gellir cyrchu’r Adran ddogfennau drwy ddewis y ‘gloch’ hysbysu yn y gornel dde uchaf a ‘Dogfennau’ o’r is-ddewislen.

Archebu Cyrtiau

Mae pob archeb ar-lein trwy'r Acebook system archebu* (yn agor mewn tab newydd). O ffôn symudol gallwch ddefnyddio porwr symudol neu osod y Ap Acebook.

Mae cyrtiau ar gael i'w harchebu o 8:00am - 10:00pm yn ystod yr wythnos a 9:00am - 9:00pm ar benwythnosau. Maent yn cael eu prisio fel a ganlyn:

Amser Cost (yn cynnwys TAW ar y gyfradd safonol)
8:00am - 10:00am
(9:00am - 10:00am penwythnosau)
£12 yr awr
10:00am - 5:00pm
(10:00am - 6:00pm penwythnosau)
£16 yr awr
5:00pm - 9:00pm dyddiau'r wythnos £22 yr awr ar gyfer llysoedd 1 a 2
£24 yr awr ar gyfer llys 3
9:00pm - 10:00pm dyddiau'r wythnos £20 yr awr
6:00pm - 9:00pm penwythnosau £12 yr awr
Nodiadau:
  • Nid oes tâl gwestai ar hyn o bryd felly cyn belled â bod aelod yn archebu nid oes rhaid i'r chwaraewyr eraill fod yn aelodau.
  • Am gyfnod cyfyngedig rydym yn darparu mynediad am ddim i racedi a pheli heb unrhyw gost llogi.
  • Pan fydd archeb yn croesi ffin pris bydd y feddalwedd yn cyfrifo'r gost gywir yn awtomatig (Er enghraifft, bydd archeb o 4pm - 5:30pm yn cael ei gyfrifo gan ddefnyddio un awr ar £16 yr awr a hanner awr ar £22 yr awr = £27 ar gyfer yr archeb).
  • Sylwch, pan fyddwch yn talu am aelodaeth newydd trwy system archebu Acebook, mae angen i chi allgofnodi a mewngofnodi eto i actifadu'r aelodaeth cyn y gallwch archebu llys.
  • Eisiau cynnwys eich teulu? Os felly, gweler manylion cyfraddau arbennig penwythnos y teulu isod.

* Sylwch fod y system archebu ar gael yn Saesneg yn unig.

Penwythnos Teulu Arbennig

Mae Canolfan Padel Cymru yn falch o allu cynnig cyfle i deuluoedd archebu cyrtiau penwythnos am ddim ond £10 yr awr (telerau ac amodau yn berthnasol). Rhaid i un o'r teulu fod yn aelod a rhaid i'r cyfranogwyr gynnwys o leiaf ddau 'chwaraewr cymwys' - chwaraewr cymwys yw rhywun 18 oed neu iau, neu 21 oed neu iau, os ydynt mewn addysg amser llawn.

Am fwy o fanylion cofrestrwch ar yr Acebook system archebu (yn agor mewn tab newydd) ac edrychwch ar yr adran dogfennau (clychau enwebiadau ar y dde --> Docs).

Dim ond pasio drwodd?

Dim ond pasio trwy neu ymweld â theulu a / neu ffrindiau a ffansi gêm? Rydym yn hapus i helpu i drefnu gemau ar gyfer chwaraewyr sy'n ymweld â'r ardal. Cysylltwch â ni a rhowch wybod i ni pryd yr hoffech chi chwarae a'ch safon, a byddwn yn hapus i helpu os gallwn ni. Cysylltwch â ni trwy e-bost gan ddefnyddio'r rhagddodiad 'webmaster' yn y parth hwn neu drwy ddefnyddio un o'r opsiynau yn y troedyn.

The Welsh Padel Centre Logo
Wedi ei diweddaru ar 16 Mehefin 2024